RETNINGSLINJER FOR PERSONOPPLYSNINGER

TIL KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE AV: Rokkedahl Energi ApS

Som et resultat av samarbeidet behandler vi opplysninger om deg.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine.
Retningslinjene for vår behandling av personopplysninger finnes i EUs personvernforordning («GDPR» – 2016/679) og den danske databeskyttelsesloven, som begge trer i kraft 25. mai 2018. Før denne datoen er behandlingen regulert i den gjeldende danske personopplysningsloven.

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er:

Rokkedahl Energi ApS CVR 34204675
Nymøllevej 126 B
9240 Nibe
adm@rokkedahlenergi.dk
+45 22210155
www.rokkedahlenergi.com

2. FORMÅL – BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

Vi behandler personopplysningene dine som en del av vårt kundeforhold og/eller i kraft av vårt samarbeid i forbindelse med salgsrelaterte aktiviteter. Ved å bruke kontaktskjemaet på nettstedet og melde deg på nyhetsbrevet.

3. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

 • a) Alminnelige personopplysninger: Det er først og fremst alminnelige opplysninger som navn, adresse, kontaktopplysninger, CVR-nummer, CHR-nummer, informasjon om selskapets virksomhet, produksjonsforhold, eierskap, økonomi, kontonummer osv. som vi behandler. Generelle opplysninger med et høyere beskyttelsesnivå i form av CPR-nr. og opplysninger om straffbare forhold kan også behandles.
 • b) Sensitive personopplysninger: I visse tilfeller kan vi behandle sensitive personopplysninger.

4. GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Vi behandler personopplysningene dine som beskrevet ovenfor basert på følgende behandlingsgrunnlag:

 • a) For å kunne oppfylle vår kontrakt, samarbeidsavtale, kjøp/salg og utsendelse av tilbud osv. via e-post osv.
 • b) For å kunne overholde gjeldende lovgivning.
 • c) Hvis det følger av en tilstrekkelig berettiget interesse.
 • d) Hvis vi har innhentet samtykke til å behandle opplysningene.

5. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene vi samler inn i forbindelse med kunde- og/eller samarbeidsforholdet, lagres fysisk og elektronisk.

Opplysningene dine vil bli behandlet sikkert og konfidensielt. Kun personer med et legitimt behov har lovlig tilgang til personopplysningene dine.

Når kunde- eller samarbeidsforholdet opphører, avgjør vi i hvilken grad opplysningene dine skal slettes. Personopplysningene dine lagres som hovedregel i 5 år etter at kunde- eller samarbeidsforholdet er avsluttet, og slettes deretter uten ugrunnet opphold ved utgangen av året. Hvis lovgivningen i unntakstilfeller tillater en lengre lagringsperiode, kan dette skje.

6. KILDER

Vi samler inn personopplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra deg
 • CVR-register

7. UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan utlevere personopplysningene dine til tredjeparter som hjelper oss med å håndtere vår administrasjon, f.eks. lønnsadministrasjon, bokføring, hosting av IT-systemer osv.

Vi utleverer også personopplysningene dine til relevante offentlige myndigheter i den grad vi er forpliktet til det.

8. DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å be om innsyn, retting eller sletting av personopplysningene dine.
 • Du har også rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine og til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset.
 • Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbakekallingen vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført før du trakk tilbake samtykket.
 • Du har rett til å motta personopplysningene du har oppgitt i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
 • Du kan alltid sende inn en klage på behandlingen av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet for personvern, f.eks. Datatilsynet.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte Rokkedahl på følgende e-postadresse adm@rokkedahl.dk

Disse rettighetene kan være underlagt betingelser eller begrensninger. Det er derfor ikke sikkert at du for eksempel har rett til dataportabilitet i det konkrete tilfellet, eller at innsigelsen din vil bli tatt til følge – dette avhenger av de spesifikke omstendighetene rundt behandlingsaktivitetene.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 24-6-2019

Med vennlig hilsen

Rokkedahl