POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS AV: Rokkedahl Energi ApS

Som ett resultat av vårt samarbete behandlar vi information om dig.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.
Riktlinjerna för vår behandling av personuppgifter finns i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR” – 2016/679) och den danska dataskyddslagen, som båda träder i kraft den 25 maj 2018. Före detta datum regleras behandlingen i den nuvarande danska personuppgiftslagen.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

Rokkedahl Energi ApS CVR 34204675
Nymøllevej 126 B
9240 Nibe
adm@rokkedahlenergi.dk
+45 22210155
www.rokkedahlenergi.com

2. SYFTE – ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Vi behandlar dina personuppgifter som en del av vår kundrelation och/eller på grund av vårt samarbete i samband med försäljningsrelaterade aktiviteter. Genom att använda kontaktformuläret på webbplatsen och anmäla dig till nyhetsbrevet.

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • a) Allmänna personuppgifter: Det är främst allmänna uppgifter såsom namn, adress, kontaktuppgifter, CVR-nummer, CHR-nummer, information om bolagets verksamhet, produktionsförhållanden, ägarförhållanden, ekonomi, kontonummer etc. som vi behandlar. Även allmänna uppgifter med högre skyddsnivå i form av CPR-nummer och uppgifter om lagöverträdelser kan komma att behandlas.
 • b) Känsliga personuppgifter: I vissa fall kan vi behandla känsliga personuppgifter.

4. GRUND FÖR BEHANDLING

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baserat på följande behandlingsgrunder:

 • a) För att kunna fullgöra vårt avtal, samarbetsavtal, köp/försäljning och skicka erbjudanden etc. via e-post etc.
 • b) För att kunna följa tillämplig lag.
 • c) Om det följer av ett tillräckligt berättigat intresse.
 • d) Om vi har fått samtycke till att behandla uppgifterna.

5. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som vi samlar in i samband med kund- och/eller samarbetsrelationen kommer att lagras fysiskt och elektroniskt.

Dina uppgifter kommer att behandlas säkert och konfidentiellt. Endast personer med ett legitimt behov har laglig tillgång till dina personuppgifter.

Vid avslutande av kund- eller samarbetsförhållandet kommer vi att besluta i vilken utsträckning dina uppgifter ska raderas. Som regel lagras dina personuppgifter i 5 år efter det att kund- eller samarbetsförhållandet har upphört och raderas sedan utan onödigt dröjsmål i slutet av året. Om lagstiftningen i undantagsfall tillåter en längre lagringstid kan detta ske.

6. KÄLLOR

Vi samlar in personuppgifter från följande källor:

 • Direkt från dig
 • CVR-register

7. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part som hjälper oss att hantera vår administration, t.ex. löneadministration, bokföring, hosting av IT-system etc.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter till relevanta offentliga myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga att göra det.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter.
 • Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka lagligheten av den behandling som utfördes innan du återkallade ditt samtycke.
 • Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan alltid lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet för dataskydd, t.ex. Dataskyddsmyndighet.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta
Rokkedahl
på följande e-postadress
adm@rokkedahl.dk

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför till exempel inte säkert att du har rätt till dataportabilitet i det specifika fallet eller att din invändning kommer att bifallas – detta beror på de specifika omständigheterna för behandlingsaktiviteterna.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 24-6-2019

Med vänlig hälsning

Rokkedahl